Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ

December 7, 2023 Mỹ Chi 0
2021-09-08T16:13:30+07:00 2021-09-08T16:13:30+07:00 https://snv.binhdinh.gov.vn/vi/news/cong-tac-thanh-tra/nhom-giai-phap-nang-cao-nhén-thuc-ve-y-nghia-tam-quan-trong-cua-viec-lap-ho-so-cong-viec-va-giao-nop-ho-so-vao-luu-tru-64.html /themes/egov/images/no_image.gif Công tác văn thư là công tác đảm bảo thông tin bằng văn bản cho hoạt động quản lý, chỉ đạo, […]

Ý NGHĨA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRONG CƠ QUAN ĐƠN VỊ

December 6, 2023 Mỹ Chi 0
ThS. Đoàn Văn Dương 2023-08-29T10:14:27+07:00 2023-08-29T10:14:27+07:00 http://truongchinhtri.edu.vn/home/hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac/y-nghia-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dai-doan-ket-dan-toc-cua-ho-chi-minh-doi-voi-ca-nhan-trong-co-quan-don-vi-2010.html /home/themes/egov/images/no_image.gif Trường Chính trị tỉnh Bình Phước http://truongchinhtri.edu.vn/home/uploads/logo2023.png Đại đoàn kết dân tộc là một tư tưởng chủ […]