Sự cần thiết phải học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

hcm1


2021-09-10T11:03:56+07:00 2021-09-10T11:03:56+07:00 https://snv.binhdinh.gov.vn/vi/news/hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh/su-can-thiet-phai-hoc-tap-va-lam-theo-phong-cach-ho-chi-minh-103.html https://snv.binhdinh.gov.vn/uploads/news/2021_09/hcm1.jpg Tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; tác phong là sự thể hiện cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức. Sinh thời, Bác Hồ là tấm gương thể hiện sinh động và luôn giáo dục cán bộ, đảng viên những nội dung đó.           Do vậy, việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tác phong, phong cách Bác Hồ cùng với học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết.           Nói phong cách Hồ Chí Minh là đề cập đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Người với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học, vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực.           Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và vận hành của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có tổng giá trị khoa học, đạo đức thẩm mỹ không trộn lẫn được.           Việc cán bộ, đảng viên rèn luyện theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tình hình hiện nay là rất rất cần thiết, bởi vì:                – Phong cách Hồ Chí Minh là của cải/tài sản vô cùng to lớn của Đảng, của dân tộc ta, mãi mãi là nguồn sáng bất tận soi rọi vào mỗi tâm hồn con người Việt Nam, hướng cho mọi người đến với chân- thiện- mỹ của đời sống.                – Học tập và làm theo phong cách của Người có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta Hiện tại, giúp cán bộ, đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân. Người là tấm gương giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.                – Học tập và làm theo phong cách của Người để không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên cũng như củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân.           Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trước mắt và dài lâu đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta Hiện tại.           Những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước thời gian qua luôn gắn liền với vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó phải nhắc tới những cố gắng của họ trong việc rèn luyện phong cách làm việc theo gương Bác Hồ. Phần đông đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thực hiện nói đi đôi với làm, cấp trên nêu gương cho cấp dưới.           Mặc dầu vậy, thực tế Hiện tại cho thấy rằng, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn bộc lộ thường xuyên yếu kém, Giảm trong phong cách làm việc, nói không đi đôi với việc làm, nói thường xuyên làm ít…           một số cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý còn có những biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, cố ý làm trái các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan liêu chuyên quyền, độc đoán, vì lợi ích cá nhân…           Thực tế này phản ánh phong cách làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu trước tình hình mới Hiện tại, vừa phản ánh sự yếu kém trong nhận thức, năng lực và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên.           Khi đánh giá tình hình và nguyên nhân, với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, chưa được đẩy lùi mà thậm chí ngày càng có xu hướng nghiêm trọng hơn, làm xói mòn lòng tin đối với Đảng”.           Để khắc phục tác nhân trên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã chọn ra 3 vấn đề đang thực sự cấp bách và cần làm ngay với mong muốn tạo ra được những kết quả chi tiết, rõ nét để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vấn đề đặt ra hàng đầu trong 3 vấn đề đó là: “ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…”           Đồng thời để khắc phục những Giảm, yếu kém trong phong cách làm việc, thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với làm, góp phần xây dựng phong cách của cán bộ, đảng viên phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao nhận thức hơn nữa, nhận thức đúng- hành động đúng, nhất quán giữa nói đi đôi với làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.           có thể nói những lời dạy về đạo đức cách mạng, phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên cách nay hơn 60 năm đến nay vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự và đặc biệt có ý nghĩa to lớn trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “một vài vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.           Từ vấn đề trên, cán bộ, đảng viên hình thành phong cách thống nhất giữa lời nói và việc làm, thống kê xem xét, nắm chắc tình hình, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực hành dân chủ rộng rãi, nêu gương, dũng cảm, quyết đoán, kịp thời, nhạy bén, dám làm và dám chịu trách nhiệm…           Chính do đó và hơn thế nữa, việc cán bộ đảng viên rèn luyện đạo đức theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong tình hình mới Hiện tại là rất cần thiết. Sưu tầm – H.Q.Tiến – VP Sở  (Cập nhật ngày 20-06-2013)


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*