Ý nghĩa của nghiên cứu phả hệ là gì? – Lê Phương Thảo

Ý nghĩa của nghiên cứu phả hệ là gì? - Lê Phương Thảo


Ý nghĩa của thống kê phả hệ là gì? – Lê Phương Thảo YOMEDIA NONE ADMICRO Sinh học 9 Bài 30Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 30Giải bài tập Sinh học 9 Bài 30 ADSENSE

Trả lời (3)

hiểu rõ vai trò của gen và vai trò của môi trường đối với sự hình thafnhn tính trạng. Biết đượctính trạng nào kiểu gen quyết liệt là chủ yếu , tính trạng nào chịu tác động của môi trương xã hội.. xem thêm Ý nghĩa: thống kê một số bệnh di truyền như bệnh mù màu, bệnh máu khó đông… qua các thể hệ để xác định được bệnh mù màu, máu khó đông là bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định. Phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó (trội, lặn, do một hay thường xuyên gen kiểm soát) được gọi là phương pháp nghiên cứu phả hệ. Cách tích điểm HP Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội! Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản Gửi câu trả lời Hủy ZUNIA9

Các câu hỏi mới

so sánh kết quả của nguyên phân và kết quả của hạn chế phân?

so sánh kết quả của nguyên phân và kết quả của hạn chế phân

Hãy xác định Đột biến gen là những biến đổi như thế nào?

Em hãy cho biết: Sự thay đổi một hoặc một số cặp nuclêôtit của cấu trúc gen gọi là gì?

Cho biết: Mức độ đột biến gen có khả năng xảy ra ở đâu?

Em hãy xác định: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thay thế một cặp A – T bằng một cặp G – X thì số kết nối hiđrô trong gen sẽ?

Đột biến không làm thay đổi số nuclêôtit nhưng làm thay đổi ngay một kết nối hiđro trong gen. Đó là dạng đột biến nào?

Em hãy cho biết: Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc có thể làm cho mARN tương ứng?

Xác định: Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit do gen bình thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau nhưng khác nhau ở axit amin thứ 80. Đột biến điểm trên gen cấu trúc này có dạng?

Hãy cho biết: Dạng đột biến gen gây ra biến đổi ít nhất trong cấu trúc của chuỗi polypeptit tương ứng do gen đó tổng hợp là?

Xác định đâu là tác nhân của đột biến gen?

Đâu là tác nhân chính gây đột biến gen?

tính tổng số Nu

Chiều dài của một phân tử ADN là 1079500 Å. Vậy ADN đó có tổng số Nu là 

tại sao khi gen thay đổi cấu trúc thì tính trạng thay đổi

 tại sao khi gen thay đổi cấu trúc thì tính trạng thay đổi ngay

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả bầu dục. Viết các kiểu gen có khả năng có đều đặn quy định quả đỏ, bầu dục.

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Gen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với gen b quy định quả bầu dục. Viết các kiểu gen có thể có đều quy định quả đỏ, bầu dục.

Ở một phép lai giữa hai cây lưỡng bội ta có :. AABB * aabb . Đời con đã phát sinh ta một cây AAaBb . Cây AAaBb nói trên thuộc dạng đột biến nào . Trình bày cơ chế phát sinh cây nói trên

Đột biến số lượng NST

Đột biến hình thái là gì?

đột biến hình thái là j?  giúp mik với

Một gen có A = 100 Nucleotit G= 300 Nucleotit 1.Tính tổng số Nucleotit của gen trên 2.Tính chiều dài của gen 3.Tính số lien kết hidro trong gen 3.Gen trên bị đột biến tăng 6 liên kết hidro. Hãy tính số Nucleotit mỗi loại của gen sau đột biến

Một gen có A = 100 Nucleotit G= 300 Nucleotit 1.Tính tổng số Nucleotit của gen trên 2.Tính chiều dài của gen 3.Tính số lien kết hidro trong gen 3.Gen trên bị đột biến tăng 6 liên kết hidro. Hãy tính số Nucleotit mỗi loại của gen sau đột biến

các nguyên tắc thể hiện cấu tạo phân tử adn mạch kép

các nguyên tắc thể hiện cấu tạo phân tử adn mạch kép

một tế bào sinh dục của Ruồi giấm 2n = 8 nhiễm sắc thể thực hiện quy trình Giảm phân Em hãy cho biết kết thúc quá trình hạn chế phân sẽ có bao nhiêu tế bào con được tạo ra số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào con là bao nhiêu

một tế bào sinh dục của Ruồi giấm 2n = 8 nhiễm sắc thể thực hiện quá trình Giảm phân Em hãy cho biết kết thúc quá trình hạn chế phân sẽ có bao nhiêu tế bào con được tạo ra số lượng nhiễm sắc thể trong một tế bào con là bao nhiêu

Đột biến gen là những biến đổi xảy ra ở: A. NST và ADN B. Gen C Tế bào chất D. Phân tử ARN

Đột biến gen là những biến đổi xảy ra ở: A. NST và ADN            B. Gen C Tế bào chất             D. Phân tử ARN

Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng thân thấp, gen B qui định tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định tính trạng quả vàng.

    Ở một loài thực vật, gen A qui định tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng thân thấp, gen B qui định tính trạng quả đỏ là trội hoàn toàn so với gen b qui định tính trạng quả vàng. 1/ Bằng phép lai làm thế nào để nhận biết được 2 gen: quy định chiều cao của cây và màu sắc quả độc lập hay di truyền liên kết với nhéu? Biết rằng gen nằm trên NST thường. 2/  Cây thân cao, quả đỏ không thuần chủng có thể có những kiểu gen viết như thế nào trong trường hợp các gen độc lập hoăc kết nối? 3/ Khi cho 2 dòng thuần chủng cây thân cao, quả vàng lai với thân thấp quả đỏ. Kết quả ở F2 0sẽ như thế nào về KG, KH trong trương hợp 2 gen độc lập hoặc kết nối, (biết các gen nếu kết nối thì liên kết hoàn toàn)

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. B quy định hoa đo trội hoàn toàn H với b quy định hoa trắng; Hai cặp gen này nằm trên 2 cặp NST khác nhéu.

a. Xác định tỉ lệ kiểu hình và tỉ lệ kiểu gen của phép lai AaBB x aaBb b. Bố mẹ phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào dễ dời con có tỉ lệ kiểu hình là 37,5% cây cao hot dù 57,5% cây cao, hoa trắng – 12,5% cây thấp, hoa đỏ : 12.5% cây thấp hoa trắng.

Sinh học 9

Ở 1 loài thực vật, gen B quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. a/ Cho P: cây hoa đỏ x cây hoa trắng thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn được F2. Quy ước và viết sơ đồ lai tử P->F2. b/ Khi lấy cây hoa đỏ lai với cây hoa trắng (Pa), thu được Fa có tỉ lệ 1 hoa hồng : 1 hoa trắng. Biện luận xác định kiểu gen ở các cây Pa và viết sơ đồ lai.

Có 3 tế bào A, B, C của một cơ thể cùng phân chia tổng cộng 12 lần. Trong đó, tế bào B có số lần phân chia gấp 2 lần tế bào A, nhưng chỉ bằng 2/3 số lần phân chia của tế bào C. Hãy tính:

Bài 4: Có 3 tế bào A, B, C của một cơ thể cùng phân chia tổng cộng 12 lần. Trong đó, tế bào B có số lần phân chia gấp 2 lần tế bào A, nhưng chỉ bằng 2/3 số lần phân chia của tế bào C. Hãy tính: a) Số lần phân chia mỗi tế bào và tổng số tế bào con được tạo thành khi kết thúc quá trình phân chia của các tế bào. b) Nếu nhân mỗi tế bào chứa 6 nhiễm sắc thể thì quá trình phân chia trên đã cần môi trường tế bào cung cấp bao nhiêu nhiễm sắc thể? Biết cứ 1 lần phân bào thì 1 tế bào mẹ cho 2 tế bào con.

Ở 1 loài thực vật, người ta thực hiện các phép lai và thu được kết quả sau

Ở 1 loài thực vật, người ta thực hiện các phép lai và thu được kết quả sau: Phép lai 1: Cho các cây hoa dỏ tự thụ phấn (P) thu được F, có tỉ lệ kiểu hình là 75% cây hoa đỏ và 25%  cây hoa trắng.  Phép lai 2: Cho hạt phấn các cây hoa đỗ thụ phấn cho các cây hoa trắng đã được khử nhị (P), thu được F. có 60% cây hoa dò và 40% cây hoa trắng. Biết răng không xảy ra đột biến, tính trạng màu hoa do cặp gen Aa quy định.a. Biện luận và xác định tỉ lệ kiểu gen ở F1 của hai phép lại trên.b. Nếu cho tất cả cây F1 của phép lai 2 giao phân ngẫu nhiên thì sẽ thu được tỉ lệ kiểu hình ở là như thế nào? ADSENSE ADMICRO ADSENSE ZUNIA9

XEM nhaNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9

YOMEDIA YOMEDIA Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này. Bạn vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng chức năng này. AANETWORK OFF


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*