Việt Nam Mới | Tin tức bất động sản, quy hoạch mới nhất

default_avatar_14052021


<!DOCTYPE html> <html> <head> <META name=”viewport” content=”width=device-width” /> <title></title> <link href=”/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css” rel=”stylesheet” /> <link href=”/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE” rel=”stylesheet” /> </head> <body> <div class=”wrapper box-news-external box-cate1″> <div class=”logo”> <a class=”logo-vnbiz” title=”VietnamBiz” href=”https://vietnambiz.vn/” target=”_blank”></a> </div> <div class=”scrollbar-macosx”> <ul class=”list-news”> <li class=”clearfix”> <a target=”_blank” href=”/tac-nhén-khien-chung-khoan-giam-gan-20-diem-va-chien-luoc-hanh-dong-cho-nhé-dau-tu-20231017184019190.htm” title=”T&amp;#225;c nh&amp;#226;n khi&#x1EBF;n ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n gi&#x1EA3;m g&#x1EA7;n 20 &#x111;i&#x1EC3;m v&amp;#224; chi&#x1EBF;n l&#x1B0;&#x1EE3;c h&amp;#224;nh &#x111;&#x1ED9;ng cho nh&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0;” class=”img120x80″> <img class=”img120x80″ src=”https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2023/10/17/crawl-20231017183949211-20231017183949221-avatar-fb-20231017184018329.jpg?width=120″ alt=”tác nhân khiến chứng khoán Giảm gần 20 điểm và chiến lược hành động cho nhà đầu tư” /> </a> <p> <a target=”_blank” class=”title” href=”/tac-nhan-khien-chung-khoan-giam-gan-20-diem-va-chien-luoc-hanh-dong-cho-nha-dau-tu-20231017184019190.htm” title=”T&amp;#225;c nh&amp;#226;n khi&#x1EBF;n ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n gi&#x1EA3;m g&#x1EA7;n 20 &#x111;i&#x1EC3;m v&amp;#224; chi&#x1EBF;n l&#x1B0;&#x1EE3;c h&amp;#224;nh &#x111;&#x1ED9;ng cho nh&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0;”>nguyên nhân khiến chứng khoán hạn chế gần 20 điểm và chiến lược hành động cho nhà đầu tư</a> </p> <div class=”clearfix”></div> </li> <li class=”clearfix”> <a target=”_blank” href=”/ctck-mua-vic-gia-gan-70000-dongcp-1825-ma-trong-danh-muc-dang-lo-2023101721130656.htm” title=”CTCK mua VIC gi&amp;#225; g&#x1EA7;n 70.000 &#x111;&#x1ED3;ng/cp, 18/25 m&amp;#227; trong danh m&#x1EE5;c &#x111;ang l&#x1ED7;” class=”img120x80″> <img class=”img120x80″ src=”https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2023/10/17/crawl-20231017205931146-20231017205931162-avatar-15×10-2023101721013027.jpg?width=120″ alt=”CTCK mua VIC giá gần 70.000 đồng/cp, 18/25 mã trong danh mục đang lỗ” /> </a> <p> <a target=”_blank” class=”title” href=”/ctck-mua-vic-gia-gan-70000-dongcp-1825-ma-trong-danh-muc-dang-lo-2023101721130656.htm” title=”CTCK mua VIC gi&amp;#225; g&#x1EA7;n 70.000 &#x111;&#x1ED3;ng/cp, 18/25 m&amp;#227; trong danh m&#x1EE5;c &#x111;ang l&#x1ED7;”>CTCK mua VIC giá gần 70.000 đồng/cp, 18/25 mã trong sản phẩm đang lỗ</a> </p> <div class=”clearfix”></div> </li> <li class=”clearfix”> <a target=”_blank” href=”/lanh-dao-coteccons-co-the-doi-cong-no-thanh-san-pham-bat-dong-san-neu-chu-dau-tu-kho-khan-2023101718945890.htm” title=”L&amp;#227;nh &#x111;&#x1EA1;o Coteccons: C&amp;#243; th&#x1EC3; &#x111;&#x1ED5;i c&amp;#244;ng n&#x1EE3; th&amp;#224;nh s&#x1EA3;n ph&#x1EA9;m b&#x1EA5;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n n&#x1EBF;u ch&#x1EE7; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; kh&amp;#243; kh&#x103;n” class=”img120x80″> <img class=”img120x80″ src=”https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2023/10/17/dji0012-2-scaled-20231017202937709-avatar-15×10-20231017203012341.jpeg?width=120″ alt=”Lãnh đạo Coteccons: có khả năng đổi công nợ thành sản phẩm bất động sản nếu chủ đầu tư khó khăn” /> </a> <p> <a target=”_blank” class=”title” href=”/lanh-dao-coteccons-co-the-doi-cong-no-thanh-san-pham-bat-dong-san-neu-chu-dau-tu-kho-khan-2023101718945890.htm” title=”L&amp;#227;nh &#x111;&#x1EA1;o Coteccons: C&amp;#243; th&#x1EC3; &#x111;&#x1ED5;i c&amp;#244;ng n&#x1EE3; th&amp;#224;nh s&#x1EA3;n ph&#x1EA9;m b&#x1EA5;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n n&#x1EBF;u ch&#x1EE7; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; kh&amp;#243; kh&#x103;n”>Lãnh đạo Coteccons: có thể đổi công nợ thành sản phẩm bất động sản nếu chủ đầu tư khó khăn</a> </p> <div class=”clearfix”></div> </li> <li class=”clearfix”> <a target=”_blank” href=”/hoa-binh-du-kien-lo-trong-nam-2023-con-cong-no-hon-9000-ty-tai-9-doanh-nghiep-bat-dong-san-20231017173525117.htm” title=”H&amp;#242;a B&amp;#236;nh d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n l&#x1ED7; trong n&#x103;m 2023, c&amp;#242;n c&amp;#244;ng n&#x1EE3; h&#x1A1;n 9.000 t&#x1EF7; t&#x1EA1;i 9 doanh nghi&#x1EC7;p b&#x1EA5;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n” class=”img120x80″> <img class=”img120x80″ src=”https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2023/10/17/20231016080123-20231017163322962-avatar-15×10-20231017173524585.jpeg?width=120″ alt=”Hòa Bình dự kiến lỗ trong năm 2023, còn công nợ hơn 9.000 tỷ tại 9 công ty bất động sản” /> </a> <p> <a target=”_blank” class=”title” href=”/hoa-binh-du-kien-lo-trong-nam-2023-con-cong-no-hon-9000-ty-tai-9-doanh-nghiep-bat-dong-san-20231017173525117.htm” title=”H&amp;#242;a B&amp;#236;nh d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n l&#x1ED7; trong n&#x103;m 2023, c&amp;#242;n c&amp;#244;ng n&#x1EE3; h&#x1A1;n 9.000 t&#x1EF7; t&#x1EA1;i 9 doanh nghi&#x1EC7;p b&#x1EA5;t &#x111;&#x1ED9;ng s&#x1EA3;n”>Hòa Bình dự kiến lỗ trong năm 2023, còn công nợ hơn 9.000 tỷ tại 9 công ty bất động sản</a> </p> <div class=”clearfix”></div> </li> <li class=”clearfix”> <a target=”_blank” href=”/lieu-nhnn-co-hut-them-tien-sau-khi-nhung-lo-tin-phieu-dau-tien-dao-han-202310171501185.htm” title=”Li&#x1EC7;u NHNN c&amp;#243; h&amp;#250;t th&amp;#234;m ti&#x1EC1;n sau khi nh&#x1EEF;ng l&amp;#244; t&amp;#237;n phi&#x1EBF;u &#x111;&#x1EA7;u ti&amp;#234;n &#x111;&amp;#225;o h&#x1EA1;n?” class=”img120x80″> <img class=”img120x80″ src=”https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2023/10/17/20231006170725-20231017145847404-avatar-15×10-20231017150010289.jpg?width=120″ alt=”Liệu NHNN có hút thêm tiền sau khi những lô tín phiếu đầu tiên đáo hạn?” /> </a> <p> <a target=”_blank” class=”title” href=”/lieu-nhnn-co-hut-them-tien-sau-khi-nhung-lo-tin-phieu-dau-tien-dao-han-202310171501185.htm” title=”Li&#x1EC7;u NHNN c&amp;#243; h&amp;#250;t th&amp;#234;m ti&#x1EC1;n sau khi nh&#x1EEF;ng l&amp;#244; t&amp;#237;n phi&#x1EBF;u &#x111;&#x1EA7;u ti&amp;#234;n &#x111;&amp;#225;o h&#x1EA1;n?”>Liệu NHNN có hút thêm tiền sau khi những lô tín phiếu đầu tiên đáo hạn?</a> </p> <div class=”clearfix”></div> </li> <li class=”clearfix”> <a target=”_blank” href=”/flc-van-con-du-no-trai-phieu-gan-1000-ty-dong-20231017205134165.htm” title=”FLC v&#x1EAB;n c&amp;#242;n d&#x1B0; n&#x1EE3; tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u g&#x1EA7;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng” class=”img120x80″> <img class=”img120x80″ src=”https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2023/10/17/flc-logo-self-158770687868896007378-2023101720510470-avatar-15×10-20231017205133507.jpeg?width=120″ alt=”FLC vẫn còn dư nợ trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng” /> </a> <p> <a target=”_blank” class=”title” href=”/flc-van-con-du-no-trai-phieu-gan-1000-ty-dong-20231017205134165.htm” title=”FLC v&#x1EAB;n c&amp;#242;n d&#x1B0; n&#x1EE3; tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u g&#x1EA7;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng”>FLC vẫn còn dư nợ trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng</a> </p> <div class=”clearfix”></div> </li> <li class=”clearfix”> <a target=”_blank” href=”/flc-van-con-du-no-trai-phieu-gan-1000-ty-dong-20231017205134165.htm” title=”FLC v&#x1EAB;n c&amp;#242;n d&#x1B0; n&#x1EE3; tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u g&#x1EA7;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng” class=”img120x80″> <img class=”img120x80″ src=”https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2023/10/17/flc-logo-self-158770687868896007378-2023101720510470-avatar-15×10-20231017205133507.jpeg?width=120″ alt=”FLC vẫn còn dư nợ trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng” /> </a> <p> <a target=”_blank” class=”title” href=”/flc-van-con-du-no-trai-phieu-gan-1000-ty-dong-20231017205134165.htm” title=”FLC v&#x1EAB;n c&amp;#242;n d&#x1B0; n&#x1EE3; tr&amp;#225;i phi&#x1EBF;u g&#x1EA7;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng”>FLC vẫn còn dư nợ trái phiếu gần 1.000 tỷ đồng</a> </p> <div class=”clearfix”></div> </li> <li class=”clearfix”> <a target=”_blank” href=”/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-1810-tiep-tuc-quan-tinh-giam-diem-20231017174625464.htm” title=”Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n ng&amp;#224;y 18/10: Ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c qu&amp;#225;n t&amp;#237;nh gi&#x1EA3;m &#x111;i&#x1EC3;m” class=”img120x80″> <img class=”img120x80″ src=”https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2023/10/17/ba-bj810bearfg20151224150059-2023101717460534-avatar-fb-20231017174624815.jpg?width=120″ alt=”Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/10: Tiếp tục quán tính giảm điểm” /> </a> <p> <a target=”_blank” class=”title” href=”/nhén-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-1810-tiep-tuc-quan-tinh-giam-diem-20231017174625464.htm” title=”Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n ng&amp;#224;y 18/10: Ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c qu&amp;#225;n t&amp;#237;nh gi&#x1EA3;m &#x111;i&#x1EC3;m”>Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/10: Tiếp tục quán tính giảm bớtểm</a> </p> <div class=”clearfix”></div> </li> <li class=”clearfix”> <a target=”_blank” href=”/250000-tan-ga-nhép-lau-vao-viet-nam-moi-nam-doanh-nghiep-chan-nuoi-chiu-anh-huong-nang-ne-20231017174031100.htm” title=”250.000 t&#x1EA5;n g&amp;#224; nh&#x1EAD;p l&#x1EAD;u v&amp;#224;o Vi&#x1EC7;t Nam m&#x1ED7;i n&#x103;m, doanh nghi&#x1EC7;p ch&#x103;n nu&amp;#244;i ch&#x1ECB;u &#x1EA3;nh h&#x1B0;&#x1EDF;ng n&#x1EB7;ng n&#x1EC1;” class=”img120x80″> <img class=”img120x80″ src=”https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2023/10/17/z4791800316758687f5b5ef2a491fb90d9345a23ae797e-20231017173105670-avatar-15×10-20231017174030313.jpg?width=120″ alt=”250.000 tấn gà nhập lậu vào Việt Nam mỗi năm, công ty chăn nuôi chịu ảnh hưởng nặng nề” /> </a> <p> <a target=”_blank” class=”title” href=”/250000-tan-ga-nhap-lau-vao-viet-nam-moi-nam-doanh-nghiep-chan-nuoi-chiu-anh-huong-nang-ne-20231017174031100.htm” title=”250.000 t&#x1EA5;n g&amp;#224; nh&#x1EAD;p l&#x1EAD;u v&amp;#224;o Vi&#x1EC7;t Nam m&#x1ED7;i n&#x103;m, doanh nghi&#x1EC7;p ch&#x103;n nu&amp;#244;i ch&#x1ECB;u &#x1EA3;nh h&#x1B0;&#x1EDF;ng n&#x1EB7;ng n&#x1EC1;”>250.000 tấn gà nhập lậu vào Việt Nam mỗi năm, Doanh nghiệp chăn nuôi chịu tác động nặng nề</a> </p> <div class=”clearfix”></div> </li> </ul> </div> </div> <script src=”/plugins/jquery/jquery.min.js”></script> <script src=”/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js”></script> <script src=”/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js”></script> <script> $(function () if ($(“.scrollbar-macosx”).length > 0) $(“.scrollbar-macosx”).scrollbar(); ); </script> </body> </html>


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*