Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?


Trang 71 sgk Lịch sử 9 Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Đảng là danh mục  của sự kết hợp  giữa chủ nghĩa Mác – Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX. Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phong trào công nhân và của CMVN, chứng tỏ giai cấp vô sản nước ta trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt  thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo và đường lối trong phòng trào cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp làm công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết liệt cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*