Chính phủ cách mạng lâm thời tiếp nhận sự thoái vị của Bảo Đại

chinh_phu_lam_thoi-16_25_57_885


Hoàng đế Bảo Đại (1926-1945), nhà vua cuối cùng của nhà Nguyễn. (Ảnh: baotanglichsu.vn) Chiều ngày 28-8, nhân dân Huế đón Phái đoàn của Chính phủ lâm thời1 do Trần Huy Liệu làm Trưởng đoàn vào Huế để chứng kiến Bảo Đại thoái vị và thu ấn kiếm của vị vua cuối cùng ở Việt Nam. Ông Trần Huy Liệu, trưởng đoàn công tác thay mặt Chính phủ lâm thời Trung ương công nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại. (Ảnh: baotanglichsu.vn) 16 giờ ngày 30-8, hàng vạn nhân dân Huế tụ họp tại Ngọ Môn chứng kiến một sự kiện lịch sử trọng đại: Bảo Đại đọc chiếu thoái vị “nhường quyền điều khiển quốc dân lại cho một chính phủ dân chủ cộng hoà” và tuyên bố “lấy làm vui được làm dân tự do của một nước độc lập”; rồi trao ấn kiếm cho dại diện của Chính phủ lâm thời. Trong không khí nghiêm trang, cờ quẻ ly bị hạ xuống, cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Đại diện Chính phủ lâm thời nước Việt Nam tuyên bố xoá bỏ chính thể quân chủ ở Huế cũng như trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, công bố chính sách của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Sự kiện Bảo Đại tuyên bố thoái vị có một ý nghĩa quan trọng, chính thức đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền phong kiến lỗi thời; nhân dân ta đã thực hiện được một bước quan trọng đường lối cách mạng dân chủ mà Đảng ta đề ra từ năm 1930. Việc Bảo Đại tuyên bố thoái vị cũng đã triệt tiêu một đầu mối mà các thế lực đế quốc, phản động muốn duy trì, dùng để mưu toan chống phá chính quyền cách mạng, đặt lại ách thống trị lên đất nước ta. ————– Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.1032-1033, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*